Pierwsze posiedzenie oraz szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego

 'Pierwsze posiedzenie oraz szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego', '
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadza wśród wielu zmian – jako nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
', '
W związku z powyższym 28 kwietnia 2011r. została podjęta Uchwała Rada Gminy Psary w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Psary, a 30 sierpnia 2011 roku Wójt Gminy Psary wydał Zarządzenie Nr 0050.25.2011 w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Psary. Zespół spotyka się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach przy ul. Szkolnej 100.

W dniu 25 październiku br. odbyło się pierwsze posiedzenie, na którym zostało wybrane prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz), przyjęto Regulamin Zespołu oraz odbyło się szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych nt „Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w oparciu o przepisy prawa dot. przemocy w rodzinie”.

 

Sporządziła: Ewelina Trzcionka

 

AA+A-