Regulamin korzystania z Lokalnego Programu „Wioska Internetowa”

Regulamin korzystania z Lokalnego Programu

Wioska Internetowa”

powołanego Uchwałą Rady Gminy Psary nr XLI/318/2010r. z dnia 24.02.2010r.

w sprawie: utworzenia Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Wioska Internetowa zwana dalej WI mieści się na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach przy ul. Szkolnej 100, obejmując swą działalnością teren wiejski i pełni rolę oświatowo-kulturalną. Wyposażona jest w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, zapewniający korzystającym możliwość bezpłatnego dostępu so zasobów sieci.

 2. Z usług Wioski Internetowej może korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski zainteresowana korzystaniem z zasobów WI w celu m.in. zdobywania, podnoszenia i uzupełnienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, poszukiwania pracy i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, uzyskania dostępu do dóbr kultury przez Internet.

 3. Wioska Internetowa czynna jest w godzinach:

                 poniedziałek – czwartek 15.00 – 17.00

 piątek dla projektów prowadzonych w OPS.

W okresie ferii zimowych i wakacji funkcjonowanie Wioski Internetowej będzie dostosowane do potrzeb mieszkańców.

 

 1. Korzystanie z usług Wioski Internetowej może odbywać się wyłącznie w obecności pracownika obsługi WI po wpisaniu się na listę osób korzystających z WI.

 2. Osoba korzystająca po raz pierwszy z zasobów WI zobowiązana jest do okazaniu się legitymacją uczniowską, studencką, dowodem osobistym oraz zapoznania się z regulaminem WI.

 3. Osoba nieletnia korzystająca po raz pierwszy z zasobów WI powinna:

 •  zapoznać się z regulaminem WI,
 • dostarczyć pracownikowi WI oświadczenie o zapoznaniu się z w/w regulaminem z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna.
 1. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą korzystać z zasobów WI tylko pod opieką rodzica lub osoby dorosłej.

 2. Pracownik obsługi WI ma prawo odmówić korzystania z zasobów WI osobie, w stosunku do której zachodzi przypuszczenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 3. Osoba korzystająca z zasobów WI:

 • nie może zachowywać się w sposób utrudniający w stosunku do innych osób korzystających z WI,
 • każdorazowo zobowiązana jest do zachowania czystości i porządku na stanowisku komputerowym oraz do pozostawiania stanowiska w stanie niepogorszonym,
 • ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z niewłaściwego lub nieuprawnionego użytkowania sprzętu będącego wyposażeniem WI do wysokości poniesionej szkody,
 1. Wioska Internetowa jest dostępna dla dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

 2. Pracownik WI ma prawo powiadomić rodzica lub szkołę do której uczęszcza dziecko o obecności na terenie Wioski, jeśli zajdzie podejrzenie opuszczenia zajęć lekcyjnych przez dziecko w danym dniu.

§ 2

Wykorzystanie sprzętu i oprogramowania

 1. Komputer WI można włączać tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika obsługi. Do administrowania siecią w Wiosce Internetowej uprawniony jest wyłącznie pracownik obsługi.

 2. Miejsce wokół serwera jest rejonem wydzielonym, do którego żadna osoba korzystająca z WI nie ma wstępu.

 3. Administrator WI przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej i konto użytkownika. Niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.

 4. Zabrania się:

 • wszelkich form zachowań które mogą prowadzić do zakłócenia działania lub uszkodzenia sprzętu i nieprawidłowego działania oprogramowania oraz korzystania z oprogramowania mającego na celu utrudnienie pracy w systemie sieciowym lub naruszenie jego zabezpieczeń,
 • instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na dyskach komputerów stanowiących wyposażenie WI bez zgody pracownika obsługi,
 • przechowywania na komputerach stanowiących wyposażenie WI wszelkich plików zawierających treści sprzeczne z prawem i normami etycznymi, a także stanowiących potencjalne zagrożenie dla sprzętu komputerowego, oprogramowania i zgromadzonych danych (np. wirusów komputerowych),
 • dokonywania przez użytkowników WI jakichkolwiek napraw, konfiguracji sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (rozłączania przewodów, odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych, itd.)
 • tworzenia oraz uruchamiania programów wirusowych, niszczących zasoby programowe i sprzętowe komputera,
 • samowolnego używania w WI własnych nośników danych bez ich sprawdzenia programem antywirusowym; każdorazowe użycie własnego nośnika danych wymaga zgody pracownika obsługi,
 • dokonywania jakichkolwiek operacji dyskowych (zmian w strukturze zbiorów i katalogów) bez zgody pracownika obsługi,
 • spożywania posiłków i napojów na terenie WI,
 • przechowywania materiałów łatwopalnych, magnesów, metali namagnesowanych, w tym także noszenia biżuterii magnetycznej.
 1. Wszelkie nieprawidłowe działania, awarie i uszkodzenia sprzętu stanowiącego wyposażenie WI, a także instalacji, w tym w szczególności uszkodzenia izolacji kabli elektrycznych, należy bezzwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi.

§ 3

Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie przez osobę korzystającą z zasobów Wioski Internetowej niniejszego regulaminu oraz poleceń pracowników obsługi jest podstawą do zawieszenia w prawach użytkownika.

Za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania ze sprzętu komputerowego znajdującego się w WI odpowiada użytkownik pracujący na danym stanowisku komputerowym. W przypadku osoby nieletniej za szkody odpowiada jej opiekun prawny.

AA+A-