Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna ogólna dla interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach danych osobowych interesantów jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach reprezentowany przez Kierownika Ośrodka. Adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach ul. Szkolna 100, 42-512 Psary, tel. 32 2672262.
 2. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej P. Eweliną Trzcionka e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe interesantów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w statucie, w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz w innych ustawach i regulacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) RODO.
 4. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
 5. Odbiorcą danych osobowych interesantów mogą być: strony postępowania administracyjnego, instytucje, firmy z którymi zostały zawarte umowy powierzenia danych oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych m.in. (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ośrodka mogą być podmioty o których mowa wyżej.
 8. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie przewidzianym w RODO o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, interesanci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Interesanci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez interesanta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych interesanci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 12. Pozyskane dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

 

AA+A-