Środki z Unii Europejskiej - Projekt "Praca się opłaca" 2008r.

Środki z Unii Europejskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach realizuje projekt systemowy pt. „Praca się opłaca” na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczy 7 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Marszałek Województwa Śląskiego przyznał na rok 2008r. Gminie Psary kwotę 54.835,75 zł. na dofinansowanie realizacji projektu “Praca się opłaca”. Projekt jest realizowany od czerwca do grudnia 2008r.

Beneficjenci ostateczni projektu zostali z rekrutowani na podstawie pisemnych deklaracji uczestnictwa i podpisali indywidualne kontrakty socjalne. Uczestniczą oni w warsztatach organizowanych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej ze specjalistami z zakresu higieny życia codziennego, psychologii zachowań, obsługi komputera, podtrzymywania abstynencji, prawa pracy i BHP. W ramach poprawy wizerunku skorzystają dwukrotnie z usług fryzjera. Ponadto zdobywają kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenie zgodne z indywidualnymi oczekiwaniami. Podczas zajęć zapewniony jest poczęstunek i catering.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie dochodowe przewidziane ustawą o pomocy społecznej oraz bilety komunikacji miejskiej, które pozwolą na swobodne poruszanie się i zwiększenie aktywności zawodowej.

W ramach projektu będą podejmowane działania zmierzające do ułatwienia dostępu

do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez podniesienie samooceny, stworzenie możliwości edukacyjnych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Zajęcia pozwolą nabyć umiejętności w pełnieniu prawidłowych ról społecznych, zwiększenie aktywności społecznej, podniesienie kompetencji zawodowych, osobistych oraz wzmacnianie i rozwój już posiadanych zasobów. Udział w programie pozwoli uczestnikom na kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu zakupił dwa komputery, dwie tablice wizalizujące, zatrudnił pracownika socjalnego na ½ etatu na okres 6 miesięcy oraz na umowę zlecenie osobę do obsługi finansowej projektu.

 

Sporządził: Agnieszka Krakowska

AA+A-