Bądź aktywny z nami - "Praca się opłaca" 2009r.

 Bądź aktywny z nami 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach w 2009r., od maja do października realizuje projekt systemowy pt. „Praca się opłaca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W miesiącu kwietniu została przeprowadzona rekrutacja. Od maja rozpoczęły się pierwsze spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem. 

“Człowiek – najlepsza inwestycja” jest hasłem Programu Kapitał Ludzki, zgodnie z którym będzie aktywizowanych zawodowo 8 osób, poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej. Beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub bierne zawodowo, korzystające z świadczeń pomocy społecznej. Celem projektu są działania zmierzające do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie aktywnej integracji poprzez zastosowanie indywidualnego kontraktu socjalnego. Projekt zakłada kompleksowość oddziaływań zmierzających do wzmacniania i rozwoju posiadanych zasobów psychicznych i kompetencji zawodowych.

 

W ramach Klubu Integracji Społecznej przeprowadzone zostaną warsztaty z psychologiem, fryzjerem, higienistką, prawnikiem, informatykiem, specjalistą bhp i doradcą zawodowym. Uczestnicy projektu zostaną objęci wszechstronnym wsparciem, w celu kształtowania poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, przygotowania do samodzielnego korzystania z dostępnych informacji ułatwiających planowanie i podejmowanie działań na rynku pracy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, samooceny w odniesieniu do pracy zawodowej, zwiększenia kompetencji i umiejętności osobistych i zawodowych poprzez określenie ścieżki kariery zawodowej.

 

 

Sporządził : Renata Stacharczyk

 

AA+A-