Praca się opłaca

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach w 2010r. realizuje projekt systemowy pt. „Praca się opłaca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Człowiek – najlepsza inwestycja" to hasło Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne 9 osób poprzez uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. Ponadto cele szczegółowe projektu mają za zadanie zmianę charakterystycznej postawy bierności, poprzez przygotowanie do pogodzenia obowiązków domowych i służbowych, przygotowanie do samodzielnego korzystania z dostępnych informacji ułatwiających planowanie i podejmowanie działań na rynku pracy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, samooceny w odniesieniu do pracy zawodowej, zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności osobistych poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego, rozpoznanie własnych zasobów, nauka autoprezentacji jako zasadniczego czynnika kompetencji zawodowych, planowanie dalszych czynności zawodowych. Projekt jest adresowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Panie uczestniczące w projekcje będą włączane do życia społecznego, natomiast Panowie do życia rodzinnego.

Początek roku upłynął na przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto przez dwa pierwsze miesiące roku przeprowadzano rozmowy przedrekrutacyjne z klientami w sprawie uczestnictwa w projekcie. W miesiącu marcu zostały przeprowadzone spotkania rekrutacyjne, a na przełomie marca i kwietnia spisano kontrakty socjalne z uczestnikami projektu, które określają sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów poprzez pracę socjalną, wsparcie dochodowe, uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej jako instrumentu ekonomi społecznej. Została stworzona lista rezerwowa osób do projektu. W dniu 19 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu w ramach Klubu Integracji Społecznej z psychologiem,. Zaplanowane są również spotkania z doradcą zawodowym, informatykiem, specjalistą BHP i prawa pracy, Ponadto każdy z uczestników skorzysta dwukrotnie z usługi fryzjerskiej, która poprawi wizerunek uczestników zgodnie z ich oczekiwaniami. Aktywizacja w życiu społecznym będzie wzmacniana poprzez wyjazd na wycieczkę i dwa wyjścia integracyjne do miejsc promujących kulturę. W ramach zajęć KIS zostanie zwrócona szczególna uwaga no problem nierówności płci, edukację poprzez głoszenie zasady równości szans i działań zmierzających w kierunku zmiany stereotypowego myślenia, większego zaangażowania w obowiązki domowe mężczyzn i zwiększenia aktywności kobiet na rynku pracy. Osoby uczestniczące w projekcje będą miały możliwość przygotowania do pogodzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi, a tym samym włączenie się do życia społecznego wykraczającego poza domowe obowiązki.

W czasie trwania spotkań zapewniony jest słodki poczęstunek, a zajęcia kończą się obiadem w postaci drugiego dania.

 

AA+A-