Nadzieja

Program ten został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/91/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku, który jest ważnym założeniem wchodzącym w skład Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. 

Głównym celem programu „Nadzieja” jest poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ich aktywizacja.  W 2008 roku zgodnie z założeniami programu zorganizowano na terenie siedziby Ośrodka grupę wsparcia dla matek dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia odbywały się  w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca z : Kierownikiem Ośrodka, pracownikiem socjalnym oraz psychologiem. W dniu 11 lutego odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne na które zgłosiło się 7 matek. Spotkanie poprowadził Kierownik Ośrodka, który zapoznał grupę z założeniami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2013, w oparciu o założenia której podjęto Uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.  Propozycje wsparcia rodzin w utrwaleniu prawidłowych wartości rodzinnych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu spotkały się z dużą aprobatą ze strony grupy. Drugie spotkanie   3 marca z 5 matkami poprowadził pracownik socjalny, który zapoznał uczestniczki  z zasadami działania grup wsparcia, korzyściami płynącymi z udziału w grupie. Mamy miały możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem związanym z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego i sposobami radzenia sobie  z trudnościami życia codziennego. Na kolejnym spotkaniu w dniu 7 kwietnia rozmawiano o organizacjach pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz korzyściach płynących  z przynależności do nich. Natomiast spotkanie w dniu 5 maja poprowadził psycholog, który zaktywizował grupę 8 matek w celu przedstawienia mocnych i słabych stron swoich dzieci. W spotkaniu tym uczestniczył również pracownik socjalny, który przedstawił grupie propozycje udziału w organizowanej wycieczce pt. „Magiczny Kraków”. Wszystkie uczestniczki z radością wyraziły chęć wyjazdu wraz z dziećmi do Krakowa, i wraz  z pracownikiem socjalnym grupa ustaliła harmonogram wycieczki.  Kolejne spotkanie odbyło się 8 września z udziałem 4 matek. Spotkanie to poprowadził psycholog, który zapoznał matki z procedurą orzeczniczą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania    o Niepełnosprawności w Będzinie, poruszono również temat dotyczący ulg i uprawnień przysługujących dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom. Po raz kolejny grupa (5 matek) miała możliwość spotkania się  z psychologiem w dniu 6 października. Mamy miały możliwość poznania sposobów radzenia sobie ze stresem, różnorodnych form relaksacji. Podczas spotkania poruszono również kwestię dotyczącą uczuć i ich roli w życiu człowieka. Ostatnie spotkanie odbyło sią w dniu 17 listopada 2008r. z udziałem 3 matek. Spotkanie to poprowadził również psycholog, który tym razem przekazał uczestniczkom podstawowe wiadomości o komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywności, jak również zapoznał matki z działalnością Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo „Linia” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.  

Aby spotkania upływały w przyjemnej atmosferze zapewniono uczestnikom  w czasie ich trwania słodki poczęstunek. Istnieje również możliwość zapewnienia opieki dzieciom podczas spotkania grupy, bowiem w siedzibie Ośrodka mieści się Centrum Kształcenia „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, gdzie dzieci i młodzież mogą wyszukiwać w sieci interesujące dane, informacje; korzystać  z oprogramowania wspomagającego kształcenie tzw. biblioteczki multimedialnej tj., encyklopedii, słowników i atlasów lub spędzić czas w Świetlicy Integracyjnej na grach i zabawach.  

W dniu 12 grudnia z inicjatywy uczestniczek grupy wsparcia zorganizowano na Świetlicy Integracyjnej „Spotkanie Wigilijne”. W spotkaniu udział wzięło 6 matek wraz z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzeństwem (8 dzieci). Pracownikowi socjalnemu prowadzącemu grupę wsparcia udało się pozyskać  sponsora, który zakupił dla dzieci niepełnosprawnych uczestniczek grupy wsparcia słodkie paczki mikołajkowe.        

Kolejnym działaniem podjętym w ramach programu było zorganizowanie w dniu 14 czerwca 2008r. wycieczki integracyjnej pt. „Magiczny Kraków” dla grupy dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami z terenu Gminy Psary. Wycieczka miała na celu integrację rodzin  poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, zwiedzanie zabytków Krakowa, udział w Wielkim Finale IV edycji Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty organizowanym przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  oraz nawiązanie przez uczestników nowych przyjaźni, a tym samym zmniejszenie ich izolacji społecznej.W wycieczce wzięło udział 47 osób. Jedną z atrakcji wycieczki był rejs statkiem wycieczkowym „Nimfa” po Wiśle, w trakcie którego uczestnicy mogli podziwiać piękną panoramę miasta Krakowa na tle której rodziny robiły sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcia. Uczestnicy zwiedzili również zabytki Krakowa, tj. Kościół i Klasztor na Skałce oraz dziedziniec Wawela. W trakcie zwiedzania wszyscy mogli wzbogacić swoją wiedzę na temat historii zabytków dzięki udziałowi w wycieczce przewodnika – wolontariusza. Najmłodszym uczestnikom wycieczki najbardziej podobał się Smok Wawelski. Grupa zwiedziła również Centrum Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych „Moliere”, gdzie zaplanowano wspólny posiłek. Ukoronowaniem wycieczki była możliwość wzięcia udziału w Wielkim Finale IV edycji Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty organizowanym przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, gdzie grupa włączyła się do wspólnej zabawy wraz z pozostałą widownią podziwiając występy osób niepełnosprawnych na krakowskim rynku.

Natomiast w dniu 12 września 2008 roku odbyło się kolejne spotkanie integracyjne „Święto Ziemniaka” gdzie rodziny dzieci niepełnosprawnych, młodzież ze Świetlicy Integracyjnej mieli możliwość poznania się, zintegrowania w trakcie przygotowań pieczonek oraz wspólnego śpiewania przy ognisku. Spotkanie urozmaicone było  o zorganizowany dla najmłodszych konkurs sportowy i plastyczny – zwierzaki cudaki.  

W lipcu Ośrodek złożył do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie projekt „Nadzieja” w związku z ogłoszonym konkursem na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych „RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP”.

 

Podjęte działania w ramach programu „Nadzieja” dają szansę na objęcie wsparciem szerszego kręgu osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz rzeczywistemu rozpoznaniu potrzeb. Wprowadzenie założeń programu w życie pozwoli także uświadomić wielu mieszkańcom naszej gminy problemy osób niepełnosprawnych. 

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż na terenie gminy Psary nie działa żadna organizacja pozarządowa, której działalność statutowa obejmowałaby pomoc w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych. Dlatego też tak cenna jest inicjatywa i zjednoczenie się różnych organizacji wokół problemów osób niepełnosprawnych.

AA+A-