Zaproszenie do udziału w projekcie „Praca się opłaca" 2013r.

Zapraszamy mieszkańców gminy Psary w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do zgłoszenia się do udziału w projekcie „Praca się opłaca”. Projekt jest w 2013r. kontynuowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z hasłem „Człowiek – najlepsza inwestycja”.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu „Praca się opłaca”. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie planuje się objąć kompleksowym wsparciem poprzez warsztaty ze specjalistami tj. psychologiem, doradcą zawodowym oraz informatykiem. W zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników w celu poprawy funkcjonowania rodzin podejmą one współpracę z asystentem rodzinnym oraz psychoterapię indywidualną w nurcie skoncentrowanym
na rozwiązaniach Gestalt. W przypadku osoby, która wyrazi chęć do uzupełnienia wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym w ramach aktywnej edukacji planuje się skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, pokrycie kosztów przejazdów. W ramach działań o charakterze środowiskowym grupa będzie miała możliwość uczestniczyć w wyjeździe integracyjnym oraz w dwóch wyjściach do miejsc promujących kulturę.
Wszystkie osoby będą objęte pracą socjalną, na warsztatach zapewniony będzie catering i słodki poczęstunek.
Projekt jest skierowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu pok. nr 6 Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach lub pod numerem telefonu 032-267-22-62 wew. 26.
Sporządził: Dagmara Pazera

AA+A-