Projekt „Praca się opłaca" w 2012r.

„Jestem zadowolona, iż można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, poćwiczyć rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcami na warsztatach z doradcą zawodowym oraz obejrzeć ciekawe filmy psychologiczne i porozmawiać o problemach życia codziennego z psychologiem” - to wypowiedź jednej z uczestniczek projektu „Praca się opłaca” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach. Pracownik socjalny odwiedzający domy uczestników projektu wielokrotnie usłyszał, iż osoby uczestniczące w projekcie są bardzo zadowolone z uczestnictwa w warsztatach. Dla wielu z nich jest to możliwość wyjścia z domu, nawiązania nowych znajomości jak również szansa zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.

"Człowiek - najlepsza inwestycja" to hasło Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które promuje projekt. Celem głównym jest aktywizacja społeczna i zawodowa 11 kobiet i 9 mężczyzn poprzez uczestnictwo w projekcie „Praca się opłaca”. Natomiast cele szczegółowe mają za zadanie poprawę umiejętności komunikacji interpersonalnej, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, nabycie i poprawę umiejętności korzystania z technologii informatycznej poprawę funkcjonowania rodzin poprzez współpracę z asystentem rodzinnym i poprzez konsultacje indywidualne w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach Gestalt. Ponadto aktywizacja życia społecznego będzie realizowana poprzez wyjścia i wyjazdy integracyjne oraz włączenie kobiet do aktywizacji zawodowej, a mężczyzn do aktywnego uczestnictwa w życiu domowym. Projekt jest adresowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Panie uczestniczące w projekcie są włączane do życia społecznego, natomiast Panowie do życia rodzinnego.

Po przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i zaakceptowaniu go przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisano aneks do umowy na kontynuację projektu. Jak co roku w pierwszym etapie realizacji przeprowadzano rozmowy przed rekrutacyjne z klientami w sprawie uczestnictwa w projekcie, zorganizowano spotkania rekrutacyjne, a z wytypowanymi osobami spisano kontrakty określające sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów poprzez pracę socjalną, wsparcie dochodowe, uczestnictwo w zajęciach. Została stworzona również lista rezerwowa.

W okresie od kwietnia do czerwca 2012r. odbyły się warsztaty z psychologiem pt. „Zarządzaj swoim życiem - dojdziesz dalej cz.I” w zakresie kontaktów interpersonalnych oraz asertywności. zajęcia z informatykiem „Człowiek, komputer, Internet, praca – cz I” oraz warsztaty z doradcą zawodowym "Człowiek aktywny zawodowo cz I".

Osoby uczestniczące w warsztatach mają zapewniony catering, słodki poczęstunek oraz bilety na dojazd. Dotychczas w 2012r. spisano 12 kontraktów socjalnych z klientami tut. Ośrodka. W bieżącym roku grupa liczy 10 uczestników i uczestniczek.

Po okresie wakacyjnym kontynuuje się warsztaty ze specjalistami oraz dla chętnych osób rozpocznie się indywidualną terapię skoncentrowaną na nurcie Gestalt, natomiast dla rodzin z dziećmi współpracę z asystentem rodziny. Ponadto planuje się dwa wyjścia oraz wycieczkę integracyjną. Miejsce planowanych wyjść i wyjazdów będzie zależna od oczekiwań grupy. Wszystkie osoby korzystające z w/w form aktywizacji społecznej i zawodowej są objęte pracą socjalną. W przypadku wyrażenia chęci przez uczestnika do uzupełnienia wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym w ramach aktywnej edukacji planuje się skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych. Powyższe działania zmierzają do usamodzielnienia się rodzin i wyjście z systemu pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach już od 2008r. kontynuuje realizację projektu systemowego pt. "Praca się opłaca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dwuletniego projektu na lata 2012 i 2013 wynosi ogółem 267.513,10 zł. w tym dofinansowanie w kwocie 232.736,40 zł. W ramach dofinansowania pokrywane są wydatki związane z wyżej opisanymi działaniami, planowany jest zakup szafy biurowej z nadstawką, pomalowanie sali, gdzie odbywają się spotkania grupowe oraz kontynuowane jest zatrudnienie pracownika socjalnego na 1 etat.

 

Sporządziła: Dagmara Pazera

AA+A-