Zaproszenie do udziału w projekcie „Praca się opłaca” - 2012

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach w 2012r. kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Praca się opłaca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z hasłem „Człowiek – najlepsza inwestycja”.

W miesiącu lutym 2012r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu na okres dwuletni „Praca się opłaca” w wys. ponad 240.000zł. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu „Praca się opłaca”. Planuje się co roku objecie kompleksowym wsparciem jednej z grup docelowej poprzez warsztaty ze specjalistami tj. psychologiem, doradcą zawodowym oraz informatykiem. W zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników w celu poprawy funkcjonowania rodzin podejmą one współpracę z asystentem rodzinnym, a ponadto planuje się konsultacje indywidualne w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach Gestalt. W przypadku zrekrutowania osoby, która wyrazi chęć do uzupełnienia wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym w ramach aktywnej edukacji planuje się skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, pokrycie kosztów przejazdów. Wszystkie osoby będą objęte pracą socjalną, na warsztatach zapewniony będzie catering i słodki poczęstunek. W ramach działań o charakterze środowiskowym każda z grupa będzie uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym oraz w dwóch wyjściach do miejsc promujących kulturę.

Zapraszamy mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub niepełnosprawne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do zgłoszenia się do w/w projektu. Lista jest otwarta, a po zrekrutowaniu będzie możliwość zgłaszania się na listę rezerwową. Prosimy o potraktowanie zaproszenia jako szansy na osobisty rozwój.

Projekt jest skierowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu pok. nr 6 Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach lub pod numerem telefonu 032-267-22-62 wew. 26.

 

Sporządziła: Dagmara Pazera

AA+A-