Projekt „Praca się opłaca" - 2011r.

PROJEKT „PRACA SIĘ OPŁACA”

Listopad - Grudzień 2011

W ramach projektu systemowego „Praca się opłaca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dnia 28 listopada zakończyły się warsztaty z informatykiem, natomiast w dniu2 grudnia odbyło się ostatnie spotkanie z psychologiem oraz uroczyste zakończenie projektu. Ponadto złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego wniosek o płatnosć za okres od października do listopada.

 

WRZESIEŃ 2011

Po przerwie wakacyjnej Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach kontynuuje zajęcia w ramach projektu systemowego „Praca się opłaca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziesięciu uczestników projektu brało udział w zajęciach z psychologiem z zakresu równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi. W miesiącu sierpniu odbyła się dodatkowa rekrutacja. Podczas zajęć zapewniony jest słodki poczęstunek i catering. Na pokrycie kosztów przejazdu uczestnicy otrzymują jednorazowe bilety autobusowe.

 

W dniu 20.09.2011r. zorganizowany został wyjazd do Planetarium i Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie w ramach Działań o charakterze środowiskowym. Uczestnicy projektu byli na seansie popularnym pt. „Kometa nad Szwajcarska Doliną”, który wzbogacił wiedzę astronomiczną i pozwolił obserwować zjawiska we wszechświecie podczas zaaranżowanej wyprawy w kosmos. W profesjonalnym obserwatorium astronomicznym zobaczyli największy w Polsce 30 centymetrowy refraktor. Dodatkowymi atrakcjami był zegar słoneczny i waga, która przeliczała ciężar ciała ustalając wagę na poszczególnych planetach.

 

Kolejnym punktem wyjazdu był Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, który zwiedzany był wraz z przewodnikiem. Słuchając opowiadań o pochodzeniu, zwyczajach i nawykach zwierząt z różnych zakątków świata byliśmy zauroczeni opowiadanymi historiami. W trakcie dwugodzinnego spaceru poznaliśmy ciekawostki z życia dzikich zwierząt oraz ich naturalne reakcje. Wyprawę uatrakcyjniła skalna Kotlina Dinozaurów, gdzie znajdują się naturalnej wielkości dinozaury i model praczłowieka.

 

Podczas wyjazdu realizowane były założenia projektu, uczestnicyskorzystali z dóbr kultury i nawiązywali bliższe kontakty społeczne. W czasie wyjazdu zapewniono słodki poczęstunek i obiad oraz bilety jednodniowe KZK GOP.

Sporządziła: Agnieszka Krakowska i Dagmara Pazera

 

PROJEKT „PRACA SIĘ OPŁACA”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach od 2008r. kontynuuje realizację projektu systemowego pt. "Praca się opłaca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu w 2011r. wynosi 118.353 zł., w tym dofinansowanie w kwocie 105,925,93 zł. w ramach, którego dofinansowania pokrywane są wydatki związane z niżej opisanymi działaniami, zakupiony został aparat fotograficzny, niszczarka, plakaty i ulotki promocyjne, a ponadto kontynuowane jest zatrudnienie pracownika socjalnego na 1 etat.

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja" to hasło Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu w 2011r. jest aktywizacja społeczna i zawodowa 10 uczestników. Cele szczegółowe projektu mają za zadanie zmianę charakterystycznej postawy bierności, podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej poprzez przygotowanie do pogodzenia obowiązków domowych i służbowych, przygotowanie do samodzielnego korzystania z dostępnych informacji ułatwiających planowanie i podejmowanie działań na rynku pracy, w tym za pomocą sieci internetowej, wzmocnienie poczucia własnej wartości, samooceny w odniesieniu do pracy zawodowej, zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności osobistych poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego, rozpoznanie własnych zasobów i nabycie umiejętności autoprezentacji jako zasadniczego czynnika kompetencji zawodowych, poprawa umiejętności komunikacji interpersonalnej, aktywizacja życia społecznego poprzez wyjścia integracyjne i opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Projekt jest adresowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Panie uczestniczące w projekcie są włączane do życia społecznego, natomiast Panowie do życia rodzinnego.

 

Po przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i zaakceptowaniu go przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisano aneks do umowy na kontynuację projektu. W pierwszym etapie realizacji przeprowadzano rozmowy przedrekrutacyjne z klientami w sprawie uczestnictwa w projekcie, zorganizowano spotkania rekrutacyjne, a z wytypowanymi osobami spisano kontrakty określające sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów poprzez pracę socjalną, wsparcie dochodowe, uczestnictwo w zajęciach. Została stworzona również lista rezerwowa.

 

W okresie od marca do lipca 2011r. odbyły się dwa bloki warsztatów z psychologiem pt. „Zarządzaj swoim życiem - dojdziesz dalej” w zakresie kontaktów interpersonalnych, asertywności oraz podwyższenia samooceny i wiary w siebie. Zajęcia z informatykiem „Człowiek, komputer, Internet, praca – cz I” odbyły się w budynku Ośrodku. Osoby uczestniczące w warsztatach mają zapewniony catering, słodki poczęstunek oraz bilety na dojazd. Łącznie w 2011r. spisano 13 kontraktów socjalnych z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, jedna osoba przerwała udział w projekcie, natomiast dwie zakończyły udział w związku z faktem, że znalazły zatrudnienie.

 

W miesiącu czerwcu zorganizowane zostało wyjście do kina zakończone spotkaniem w kawiarni. Osoby korzystające z tej formy aktywizacji społecznej i zawodowej są objęte pracą socjalną. Wszystkie powyższe działania umożliwiają usamodzielnienie się rodzin i wyjście z systemu pomocy społecznej.

Sporządził: Dagmara Pazera

 

Zaproszenie do udziału w projekcie „Praca się opłaca”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach w 2011r. kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Praca się opłaca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z hasłem „Człowiek – najlepsza inwestycja”.

W związku z powyższym zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do zgłoszenia swojej kandydatury do w/w projektu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu pok. nr 6 Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach lub pod numerem telefonu 032-267-22-62 wew. 26.

Sporządziła: Dagmara Pazera

AA+A-