Praca się opłaca 2010r.

Wrzesień 2010r.

Po przerwie wakacyjnej kontynuowane są zajęcia w ramach projektu systemowego „Praca się opłaca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziewięć osób uczestniczy w zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym. Doradca opracował dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania. Dokument ten jest najważniejszym wyznacznikiem dalszych możliwości rozwoju zawodowego uczestników. W trakcie zajęć zapewniony jest słodki poczęstunek i catering. Na pokrycie kosztów przejazdu uczestnicy projektu otrzymują jednorazowe bilety autobusowe. We wrześniu zaplanowano wyjazd integracyjny do Częstochowy.

„PRACA SIĘ OPŁACA”

2010r.

W ramach projektu systemowego „Praca się opłaca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kontynuowano w 2010r. działalność Klubu Integracji Społecznej jako instrumentu aktywizacji zawodowej. Zrekrutowano 11 uczestniczek i 1 uczestnika z którymi podpisano indywidualne kontrakty socjalne. W efekcie intensywnej pracy socjalnej w okresie od kwietnia do czerwca br. jedna osoba zakończyła udział poprzez podjecie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a dwie osoby przerwały udział w projekcie. Nadal w Klubie Integracji Społecznej bierze udział 9 osób.

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadań związanych z działalnością KIS w okresie od kwietnia do lipca warsztaty przeprowadził doradca zawodowy, informatyk, specjalista prawa pracy i BHP oraz psycholog. Dalsza cześć spotkań będzie kontynuowana od drugiej połowy sierpnia. Na potrzeby projektu zakupiono również materiały biurowe dla uczestników, bilety, poczęstunek i opłacono catering. Pomieszczenie przeznaczone na prowadzenie zajęć zostało też doposażone w meble tj. 3 stoły, 12 krzeseł, szafkę gospodarczą, wieszak i wentylator. Ponadto do Biura Projektu zakupiono skaner i aparat telefoniczny.

Uczestnicy projektu w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej otrzymali wsparcie dochodowe w formie zasiłków celowych lub zasiłków celowych specjalnych przewidzianych w budżecie projektu.

Natomiast w ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano w czerwcu br. wyjście integracyjne do teatru „Zagłębia” na spektakl, a w miesiącu lipcu zorganizowano wycieczkę do Inwałd i Wadowic. W wycieczce brało udział 25 osób, w tym uczestniczki tegorocznej edycji wraz z rodzinami oraz uczestniczki i uczestnicy z lat poprzednich.

Poprzez wyjścia integracyjne i wyjazd na wycieczkę wpiera się aktywność na płaszczyźnie życia społecznego oraz promuje miejsca kultury i sztuki.

Sporządził: Agnieszka Krakowska

Zdjęcia dostępne w Galerii.

 

Maj 2010r.

Podpisano aneks z Samorządem Województwa Śląskiego do umowy z 2008r. w ramach POKL dotyczący kontynuacji projektu systemowego „Praca się opłaca” w br. na kwotę 123.543,28 zł. W projekcie prowadzony jest Klub Integracji Społecznej z 9 uczestniczkami. Dotychczas odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym oraz część zajęć z informatykiem i psychologiem, a ponadto uczestnicy projektu skorzystali z usługi fryzjerskiej. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po pięć godzin. Psycholog dodatkowo prowadzi indywidualne spotkania, których celem jest rozwiązywanie problemów.

Od początku realizacji projektu jeden uczestnik zakończył udział w projekcie z powodu podjęcia pracy na umowę o pracę, a druga osoba nie wywiązała się z kontraktu i zaprzestała uczestnictwa. Na miejsce w/w osób zostały zrekrutowane inne, z którymi zawarto indywidualne kontrakty socjalne w celu aktywizacji zawodowej i społecznej.

PRACA SIĘ OPŁACA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach w 2010r. realizuje projekt systemowy pt. „Praca się opłaca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

“Człowiek – najlepsza inwestycja” to hasło Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne 9 osób poprzez uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. Ponadto cele szczegółowe projektu mają za zadanie zmianę charakterystycznej postawy bierności, poprzez przygotowanie do pogodzenia obowiązków domowych i służbowych, przygotowanie do samodzielnego korzystania z dostępnych informacji ułatwiających planowanie i podejmowanie działań na rynku pracy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, samooceny w odniesieniu do pracy zawodowej, zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności osobistych poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego, rozpoznanie własnych zasobów, nauka autoprezentacji jako zasadniczego czynnika kompetencji zawodowych, planowanie dalszych czynności zawodowych. Projekt jest adresowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Panie uczestniczące w projekcje będą włączane do życia społecznego, natomiast Panowie do życia rodzinnego.

Początek roku upłynął na przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto przez dwa pierwsze miesiące roku przeprowadzano rozmowy przedrekrutacyjne z klientami w sprawie uczestnictwa w projekcie. W miesiącu marcu zostały przeprowadzone spotkania rekrutacyjne, a na przełomie marca i kwietnia spisano kontrakty socjalne z uczestnikami projektu, które określają sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów poprzez pracę socjalną, wsparcie dochodowe, uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej jako instrumentu ekonomi społecznej. Została stworzona lista rezerwowa osób do projektu. W dniu 19 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu w ramach Klubu Integracji Społecznej z psychologiem,. Zaplanowane są również spotkania z doradcą zawodowym, informatykiem, specjalistą BHP i prawa pracy, Ponadto każdy z uczestników skorzysta dwukrotnie z usługi fryzjerskiej, która poprawi wizerunek uczestników zgodnie z ich oczekiwaniami. Aktywizacja w życiu społecznym będzie wzmacniana poprzez wyjazd na wycieczkę i dwa wyjścia integracyjne do miejsc promujących kulturę. W ramach zajęć KIS zostanie zwrócona szczególna uwaga no problem nierówności płci, edukację poprzez głoszenie zasady równości szans i działań zmierzających w kierunku zmiany stereotypowego myślenia, większego zaangażowania w obowiązki domowe mężczyzn i zwiększenia aktywności kobiet na rynku pracy. Osoby uczestniczące w projekcje będą miały możliwość przygotowania do pogodzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi, a tym samym włączenie się do życia społecznego wykraczającego poza domowe obowiązki. 

W czasie trwania spotkań zapewniony jest słodki poczęstunek, a zajęcia kończą się obiadem w postaci drugiego dania.

 

Sporządził : Dagmara Pazera

 

Kwiecień 2010r.

Została zakończona rekrutacja uczestników na kolejny rok edycji projektu „Praca się opłaca”, w ramach którego będzie zorganizowany Klub Integracji Społecznej. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zaproszenie do udziału w projekcie 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach w 2010r. kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Praca się opłaca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z hasłem „Człowiek – najlepsza inwestycja”. W związku z powyższym zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do zgłoszenia swojej kandydatury do w/w projektu do dnia 26.02.2010r. W miesiącu lutym br. planowane jest przeprowadzenie rekrutacji i wyłonienie ze zgłoszeń 9 osób w tym kobiet i mężczyzn, które poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej otrzymają możliwość udziału w warsztatach. Zajęcia będą prowadzone przez doradcę zawodowego, psychologa, instruktora rekreacji ruchowej, informatyka, specjalistę prawa pracy i BHP. Osoby uczestniczące w projekcje będą miały możliwość przygotowania się do pogodzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi, a tym samym włączenie się do życia społecznego wykraczającego poza domowe obowiązki. Warsztaty wzmocnią poczucie własnej wartości, zwiększą poziom kompetencji i umiejętności osobistych, a rozpoznane własne zasoby pozwolą na zaplanowanie dalszych czynności zawodowych. Planuje się, iż zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu od marca do listopada 2010r. pięć godzin dziennie.  W ramach projektu przewidziano poczęstunek, zwrot kosztów przejazdu oraz materiały edukacyjne. Ponadto uczestnicy dwukrotnie skorzystają z usługi fryzjerskiej oraz trzech wyjazdów integracyjnych.

Osoby, które spełniają wyżej wymienione warunki i wyrażają chęć udziału w projekcie proszone są o osobiste zgłoszenie się do tutejszego Ośrodka pokój nr 1 lub 6 w godzinach pracy Ośrodka. Ostateczna lista uczestników zostanie podjęta na początku miesiąca marca br. 

ZAPRASZAMY

 

Luty 2010r.

W dniu 09. lutego otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego pismo informujące, że „Roczny bilans realizacji projektu systemowego” za rok 2009 pt. „Praca się opłaca” został zaakceptowany i rozliczony.

Obecnie trwa rekrutacja uczestników na kolejny rok edycji projektu „Praca się opłaca”, w ramach którego będzie zorganizowany Klub Integracji Społecznej. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Styczeń 2010r.

Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Praca się opłaca” na 2010r. z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Praca się opłaca”

Nadszedł czas na podsumowanie i rozliczenie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany był w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach od kwietnia do października br. z grupą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas zajęć z psychologiem, prawnikiem, informatykiem, higienistką, doradcą zawodowym i specjalistą BHP 8 klientek tutejszego Ośrodka miało możliwość poszerzyć wiadomości i zdobyć wiedzę umożliwiającą w przyszłości znalezienie stałej pracy. Zadbano również o ich wygląd zewnętrzny oferując usługi fryzjerskie. Wszystkie uczestniczki projektu „Praca się opłaca” są bardzo zadowolone z udziału - pozytywnie go oceniają. Realizując projekt podwyższamy poczucie wartości i umiejętności uczestników zgodnie z hasłem „Człowiek najlepsza inwestycja”.

 

Sporządziła: Agnieszka Sarnik

AA+A-