Projekt „Praca się opłaca" - 2011r.

PROJEKT „PRACA SIĘ OPŁACA”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach od 2008r. kontynuuje realizację projektu systemowego  pt. "Praca się opłaca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu „Praca się opłaca” w 2011r. wynosi 118.353 zł., w tym wkład własny w wys. 12.427,07zł i dofinansowanie w kwocie 105,925,93 zł.
W ramach dofinansowania pokrywane są wydatki związane z niżej opisanymi działaniami, planowany jest zakup aparatu fotograficznego, niszczarki, plakatów i ulotek promocyjnych, a ponadto kontynuowane jest  zatrudnienie  pracownika socjalnego na 1 etat.

"Człowiek - najlepsza inwestycja" to hasło Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu w 2011r.  jest aktywizacja społeczna i zawodowa10 uczestników projektu „Praca się opłaca. Ponadto cele szczegółowe projektu mają za zadanie zmianę charakterystycznej postawy bierności, podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej poprzez przygotowanie do pogodzenia obowiązków domowych i służbowych, przygotowanie do samodzielnego korzystania z dostępnych informacji ułatwiających planowanie i podejmowanie działań na rynku pracy, w tym za pomocą sieci internetowej, wzmocnienie poczucia własnej wartości, samooceny w odniesieniu do pracy zawodowej, zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności osobistych poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego, rozpoznanie własnych zasobów i nabycie umiejętności autoprezentacji jako zasadniczego czynnika kompetencji zawodowych, poprawa umiejętności komunikacji interpersonalnej, aktywizacja życia społecznego poprzez wyjścia integracyjne i opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Projekt jest adresowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Panie uczestniczące w projekcje będą włączane do życia społecznego, natomiast Panowie do życia rodzinnego.

Po przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu i zaakceptowaniu go przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisano aneks do umowy na kontynuację projektu. W pierwszym etapie realizacji przeprowadzano rozmowy przedrekrutacyjne z klientami w sprawie uczestnictwa w projekcie, zorganizowano spotkania rekrutacyjne, a z wytypowanymi osobami spisano kontrakty określające sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów poprzez pracę socjalną, wsparcie dochodowe, uczestnictwo w zajęciach. Została stworzona również lista rezerwowa osób do projektu.

W dniu 24 marca odbyło się pierwsze spotkanie uczestników z psychologiem. Zaplanowane są również spotkania z doradcą zawodowym, informatykiem. Aktywizacja w życiu społecznym będzie wzmacniana poprzez wyjścia integracyjne do miejsc promujących kulturę. Zostanie zwrócona szczególna uwaga no problem nierówności płci, edukację poprzez głoszenie zasady równości szans i działań zmierzających w kierunku zmiany stereotypowego myślenia, większego zaangażowania w obowiązki domowe mężczyzn i zwiększenia aktywności kobiet na rynku pracy. Osoby uczestniczące w projekcje będą miały możliwość przygotowania do pogodzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi, a tym samym włączenie się do życia społecznego wykraczającego poza domowe obowiązki. W czasie trwania spotkań zapewniony jest słodki poczęstunek, gorący posiłek, materiały biurowe i bilety na dojazd.

AA+A-