Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie 2011

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie informuje, że od dnia 15.07.2011 r. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, przy czym zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej, wnioski te mogą dotyczyć wyłącznie:
­   osób do 30 roku życia w ramach Programu Specjalnego pod nazwą „Nowe Perspektywy”,
­   osób powyżej 45 roku życia w ramach Programu zwiększającego aktywność zawodową bezrobotnych w wieku 45/50 plus.
Z uwagi na wymóg osiągnięcia w ramach w/wym. programów efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 70 %, uwzględnieniu podlegać będą przede wszystkim te wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, w których organizatorzy stażu zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu jego odbywania. Organizatorzy stażu, którzy zatrudnią skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia po zakończeniu stażu na okres co najmniej 12 miesięcy będą mogli ubiegać się o jednorazową premię w wysokości 2.000 zł.

Skierowanie na staż zostanie poprzedzone usługą poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej oraz grupowej oraz zajęciami aktywizacyjnymi PN. „Poznanie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych”. Po zakończeniu stażu uczestnicy będą mieli możliwość udziału w konsultacjach w zakresie „Kreacji wizerunku”.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru wniosków zostały określone w Kryteriach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie przy rozpatrywaniu wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2011 roku w ramach Programu Specjalnego pod nazwą „Nowe Perspektywy” oraz Programu zwiększającego aktywność zawodową bezrobotnych w wieku 45/50 plus. W przypadku zakończenia procedury naboru wniosków odrębna informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz na stronie internetowej - www.pup.bedzin.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie informuje, że od dnia 15.07.2011 r. ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną (szkolenie indywidualne) dla osób powyżej 45 roku życia w ramach Programu zwiększającego aktywność zawodową bezrobotnych w wieku 45/50 plus. Z uwagi na wymóg osiągnięcia w ramach w/wym. programu efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 75 %, uwzględnieniu podlegać będą przede wszystkim te wnioski o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną, do których dołączona zostanie deklaracja pracodawcy dotycząca zatrudnienia kandydata po zakończeniu szkolenia.

Skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną zostanie poprzedzone usługą pośrednictwa pracy oraz usługą poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej.

W przypadku zakończenia procedury naboru wniosków odrębna informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz na stronie internetowej - www.pup.bedzin.pl.

AA+A-