Uwolnijmy dzieci i młodzież od dymu tytoniowego tytoniowego

Uwolnijmy dzieci i młodzież od dymu tytoniowego tytoniowego
Papierosy  uzależniają równie silnie jak dopalacze, narkotyki. Spalanie w wysokiej temperaturze  tytoniu jest procesem chemicznym. W wyniku  tego procesu  powstaje wiele groźnych  trucizn. Dym tytoniowy  składa się z 4000 związków  chemicznych. W tym  ponad  40  to substancje rakotwórcze.  Wszystkie one wprowadzane są do organizmu palacza,  ale także do organizmu  wszystkich osób, które przebywają w otoczeniu osoby palącej.  Dla większości dzieci bierne palenie  nie jest  dobrowolnym wyborem. Dzieci wdychają dym tytoniowy, gdyż dorośli palą w miejscach , gdzie najmłodsi mieszkają, bawią się i uczą !
Bierne palenie tytoniu stanowi  istotne zagrożenie zdrowia dzieci i młodzieży. Wdychanie dymu tytoniowego  prowadzi do wystąpienia wielu schorzeń takich jak: zakażenie dolnych dróg oddechowych ( zapalenie płuc i oskrzeli). Niebezpieczne jest palenie papierosów przez kobietę w ciąży, ze względu na okres ciąży oraz późniejszy kontakt  macierzyński w dalszym  okresie  rozwoju dziecka.
Palenie  papierosów przez rodziców i rówieśników znacznie zwiększa prawdopodobieństwo  regularnego używania wyrobów tytoniowych po osiągnięciu dorosłości.
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach prowadzonej kampanii  Stop 18 !, której celem jest ograniczenie dostępności niepełnoletnim do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży przypomina sprzedawcom i właścicielom punktów sprzedaży  wyrobów tytoniowych o obowiązującym w prawie  przestrzeganiu zakazu sprzedaży  wyrobów tytoniowych  niepełnoletnim oraz informuje jak sprzedawać wyroby tytoniowe, żeby  być w zgodzie z prawem.

1. CO MÓWI PRAWO?
W Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia.
Na sprzedawcach spoczywa główny ciężar odpowiedzialności za stosowanie i przestrzeganie tego zakazu.
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.

Art. 6. ust.1. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. W miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”

Art. 6 ust. 1a. W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności kupującego wyroby tytoniowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego.

Art. 6. ust. 4. Zabrania się sprzedaży papierosów (...) luzem bez opakowania.

Art. 8 ust. 3. Zabrania się eksponowania w punktach sprzedaży przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych.

Art. 13. ust. 1 pkt 1. Kto sprzedaje wyroby tytoniowe lub nie umieszcza informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych, wbrew przepisom art. 6, (…) podlega karze grzywny do 2000 zł.

Art. 13. ust. 2. (...) orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

Art. 24.1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Kto może nakładać kary?
Mandaty od razu może wystawiać policja lub straż miejska, a Inspekcja Handlowa może skierować do sądu rejonowego wniosek o ukaranie sprzedawcy.
MANDAT 500 ZŁOTYCH
Policjanci i straż miejska mogą nałożyć mandat karny na sprzedawcę za sprzedaż wyrobów tytoniowych niepełnoletnim. Jego wysokość jest przypisana do tego wykroczenia i wynosi 500 złotych.

MANDAT 100 ZŁOTYCH
Dodatkowy mandat w wysokości 100 złotych dostaniesz, jeśli przyłapano cię na sprzedaży papierosów
na sztuki.

KARA DO 2000 ZŁOTYCH
Kara grzywny do 2000 złotych jest orzekana wyłącznie przez sąd. Grozi sprzedawcy np. wtedy gdy nie przyjmie mandatu. Dodatkowo sprzedawcy grozi konieczność pokrycia kosztów postępowania sądowego.

POWÓDZTWO CYWILNE
Rodzic osoby niepełnoletniej, która kupiła wyroby tytoniowe, może zawiadomić policję lub straż miejską,
a nawet wystąpić przeciwko sprzedawcy z powództwem cywilnym o zadośćuczynienie.
W razie jakichkolwiek problemów kontaktuj się z dzielnicowymi albo numerami alarmowymi policji lub straży miejskiej: 997 lub 986.

2. JAK SPRZEDAWAĆ WYROBY TYTONIOWE, ŻEBY BYĆ W ZGODZIE Z PRAWEM?
Nie zgaduj, czy osoba kupująca wyroby tytoniowe jest pełnoletnia!
Ubiór, makijaż, budowa ciała i fryzura mogą stworzyć wrażenie, że ktoś wygląda na starszego niż jest
w rzeczywistości. Dlatego zawsze potwierdzaj pełnoletniość młodej osoby proszącej o wyroby tytoniowe. Klient ma obowiązek okazać dokument z datą urodzenia.
Od zakazu nie ma wyjątków
Nie sprzedawaj wyrobów tytoniowych dzieciom, nawet wtedy, gdy niepełnoletni twierdzą, że kupują je
z polecenia rodziców. Jeśli rodzice nie mogą kupić wyrobów tytoniowych osobiście, powinni poprosić o to kogoś dorosłego. Ani rodzice ani sprzedawcy nie powinni przyzwyczajać dzieci do kupowania wyrobów tytoniowych.

Zasady odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów tytoniowych
•      Sprzedaję wyroby tytoniowe wyłącznie osobom pełnoletnim;
•      W widocznym miejscu (np. na drzwiach lub na kasie) mam oznakowanie z czytelną informacją o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)";
•      Sprawdzam wiek młodej osoby, która chce kupić wyroby tytoniowe. Wiem, że mam prawo poprosić o dokument potwierdzający pełnoletność;
•      Nie sprzedaję wyrobów tytoniowych młodej osobie, która odmawia okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletność. To wbrew prawu i grozi za to grzywna.

Gdy klient poprosi o wyroby tytoniowe:
•      Zwróć uwagę na wiek kupującego; oceń, czy jest pełnoletni;
•      Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy klient ma 18 lat, poproś o aktualny dokument
z datą urodzenia;
•      W razie odmowy okazania dokumentu nie sprzedawaj wyrobów tytoniowych;
•      Nie sprzedawaj wyrobów tytoniowych niepełnoletnim nawet wtedy, gdy twierdzą, że kupują je z polecenia rodziców;
•      Zachowuj się uprzejmie, ale zdecydowanie, nie podnoś głosu;

Prawo jest po Twojej stronie!


AA+A-