Praca Logopedy w OPS

Praca Logopedy w OPS

Jak wynika z wieloletnich obserwacji dzieci w przedszkolach i szkołach coraz większa grupa wymaga terapii logopedycznej. Umiejętności prawidłowego mówienia to w obecnych czasach bardzo ważna sprawność. We współczesnym świecie słowo mówione jest bardzo ważnym środkiem przekazu, informacji. Prawidłowa wymowa pozwala nam jasno i wyraźnie przekazywać innym swoje myśli i refleksje. Pozwala nam swobodnie kontaktować się z innymi ludźmi. Natomiast każda wada wymowy nie tylko utrudnia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, ale jest także przeszkodą w zdobywaniu wielu interesujących i atrakcyjnych zawodów.', 'Nienaganna wymowa wchodzi w zakres podstawowych wymagań stawianych m.in. kandydatom na nauczycieli, aktorów, dziennikarzy. I rzecz najważniejsza – umiejętność formułowania swoich myśli zrozumiale, przekonująco i sugestywnie. Ale nawet ci, którzy to potrafią, nie osiągną swych celów jeżeli ich wypowiedzi będą wygłaszane wadliwie. Skuteczne zwalczanie różnorodnych wad i zaburzeń mowy oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka powinno stać się priorytetem w wychowaniu dzieci. Ogromną rolę odgrywa tutaj rodzic, który jako pierwszy rozwija i zachęca dziecko do wypowiedzi od pierwszych miesięcy życia. Bardzo ważne jest, aby dziecko przechodziło przez wszystkie etapy rozwoju mowy, a więc głużenie, gaworzenie, okresy wymowy wyrazów i zdań. Prawidłowa wymowa pozwoli dziecku bez zbędnego stresu wejść w etap wychowania przedszkolnego, a potem szkolnego. Także wychowawcy przedszkoli oraz szkolni powinni zawracać uwagę na wymowę dzieci i w razie wątpliwości kierować do specjalisty.

Zadania logopedy :

● kształtowanie prawidłowej wymowy, dbałość o jej prawidłowy rozwój i doskonalenie wymowy;

● usuwanie wad wymowy, zaburzeń głosu oraz trudności w czytaniu i pisaniu;

● terapia logopedyczna dzieci ze specyficznymi deficytami rozwojowymi;

 

Klasyfikacja zaburzeń mowy :

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przejawiają najczęściej :

kłopoty artykulacyjne wynikające z naśladownictwa złego wzroku, mowy, trudności motoryczne, nieprawidłowe nawyki utrwalone w okresie kształtowania się mowy, seplenienie, reranie, nosowanie i inne.

opóźnienie rozwoju słowno – pojęciowego;

brak dźwięczności w realizacji głosek dźwięcznych;

zniekształcenia głosek;

jąkanie.

Logopeda przeprowadza badanie mowy, określa rodzaj występujących wad., opracowuje program terapii, kieruje na dodatkowe badania ( badania słuchu, zgryzu i inne). Bardzo ważne jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie wady i rozpoczęcie leczenia. Im szybciej wyeliminuje się u dziecka istniejące deficyty, tym lepiej dziecko będzie funkcjonować w przedszkolu i szkole. Wady wymowy uniemożliwiają prawidłową naukę czytania i pisania. Utrudniają kontakty z otoczeniem, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń emocjonalnych i społecznych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje logopeda i w razie zauważenia u dziecka problemu z wymową należy skontaktować się ze specjalistą osobiści lub telefonicznie na konsultację.

AA+A-