Ogłoszenie o pracy - opiekun dla osób niesamodzielnych - PILNE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach

poszukuje:

Opiekuna dla osób niesamodzielnych

do realizacji projektu

pn. “Aktywna integracja rodzin – wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach”.

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Warunki pracy:

 • Usługi opiekuna dla osób niesamodzielnych świadczone w oparciu o umowę zlecenie - na rzecz osób niesamodzielnych ze szczególnym uwzględnieniem wytchnienia dla opiekuna faktycznego jak i wsparcia osoby niesamodzielnej.

 • Stawka godzinowa dla opiekuna zawiera koszty dojazdu do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych.

Wymagane kwalifikacje:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,

  lub

 • osoba posiadająca doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.

Liczba godzin:

 • dla 10 osób po 4h zegarowe w tygodniu dla każdej osoby przez okres 10 miesięcy – łącznie 1600h.

 • termin realizacji może ulec przesunięciu z uwagi na sytuację epidemiologiczną i za zgodą IZ RPO WSL.

Zadania:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

 • opieka higieniczna, zalecona przez lekarza pielęgnacja,

 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem,

 • właściwe zagospodarowanie czasu wolnego tj. rozbudzenie zainteresowań, pasji, hobby u osób niesamodzielnych.

Szczegółowe informacje, w godzinach pracy Ośrodka pod nr telefonu, 515-756-153, Dorota Koch-Bondara


 

AA+A-